Điều khoản sử dụngĐiều Khoản Của Xinh TV


1. Bạn chấp nhậnBằng việc sử dụng hoặc vào trang XinhTV hoặc bất kỳ các sản phẩm, phần mềm, nguồn cấp dữ liệu (data feeds), và các dịch vụ nào của XinhTV được cung cấp cho bạn trên, từ, hoặc thông qua trang XinhTV (gọi chung là "Dịch Vụ"), bạn thể hiện bạn đồng ý với (1) các điều khoản và điều kiện này (các "Điều Khoản Dịch Vụ"), (2) Chính Sách Bảo Mật của XinhTV, được tìm thấy tại https://www.XinhTV.vn/t/privacy và được đưa vào đây bằng dẫn chiếu, và (3) các Hướng Dẫn Dành Cho Người Dùng của XinhTV, được tìm thấy tại https://www.XinhTV.vn/t/community_guidelines và cũng được đưa vào đây bằng dẫn chiếu. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, Chính Sách Bảo Mật của XinhTV, hoặc các Hướng Dẫn Dành Cho Người Dùng, thì vui lòng không sử dụng Dịch Vụ.Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, nhưng bạn cần phải xem lại định kỳ bản cập nhật gần nhất tại https://www.XinhTV.vn/t/terms. XinhTV có thể, theo quyền quyết định của riêng mình, thay đổi hoặc điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ và các chính sách vào bất kỳ thời điểm nào, và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi hoặc điều chỉnh nêu trên. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này được xem là trao bất kỳ các quyền hoặc lợi ích bên thứ ba nào.2. Dịch vụCác Điều Khoản Dịch Vụ này áp dụng đối với tất cả những người dùng Dịch Vụ, kể cả những người dùng đồng thời là người đóng góp Nội Dung trên Dịch Vụ. “Nội Dung” bao gồm văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh chụp, âm thanh, nhạc, video, các bản kết hợp nghe nhìn, các tính năng tương tác và các tư liệu khác mà bạn có thể xem trên, truy cập thông qua, hoặc đóng góp vào Dịch Vụ. Dịch Vụ bao gồm tất cả các phương diện của XinhTV, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ được cung cấp thông qua trang XinhTV, chẳng hạn như các kênh XinhTV, "Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được (Embeddable Player)" của XinhTV, "Ứng Dụng Đăng Tải (Uploader)" của XinhTV và các ứng dụng khác.Dịch Vụ có thể chứa các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba mà XinhTV không sở hữu hoặc kiểm soát. XinhTV không kiểm soát, và không nhận trách nhiệm nào đối với nội dung, các chính sách bảo mật, hoặc các cách thực hành của bất kỳ các trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, XinhTV sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang bên thứ ba nào. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn giải trừ một cách rõ ràng cho XinhTV khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm phát sinh từ việc bạn dùng bất kỳ trang web bên thứ ba nào.Do vậy, chúng tôi khuyến khích bạn nhận biết được khi bạn rời khỏi Dịch Vụ và đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của từng trang web khác mà bạn vào xem.3. Các tài khoản XinhTVĐể truy cập một số tính năng của Dịch Vụ, bạn sẽ phải tạo ra Tài Khoản XinhTV hoặc XinhTV. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác khi không được cho phép. Khi tạo tài khoản của mình, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chỉ chịu trách nhiệm đối với hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho XinhTV về bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.Mặc dù XinhTV sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của bạn do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của XinhTV hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.4. Sử dụng Dịch Vụ nói chung — Cho phép và hạn chếXinhTV thông qua đây cho phép bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ như được nêu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, với điều kiện là:

Bạn đồng ý không truyền đạt trên bất kỳ phương tiện truyền đạt nào bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc Nội Dung khi không có sự cho phép trước bằng văn bản của XinhTV, trừ khi XinhTV cung cấp phương tiện cho việc truyền đạt đó thông qua chức năng được Dịch Vụ cung cấp (chẳng hạn như Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được).Bạn đồng ý không thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.Bạn đồng ý không truy cập Nội Dung thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào mà không phải là các trang phát lại bằng video của chính Dịch Vụ, Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được, hoặc các phương tiện được cho phép rõ ràng khác mà XinhTV có thể chỉ định.Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào sau đây trừ khi bạn có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của XinhTV:bán quyền truy cập Dịch Vụ;bán các chương trình quảng cáo, tài trợ, hoặc khuyến mãi có trên hoặc thuộc phạm vi Dịch Vụ hoặc Nội Dung; hoặcbán các chương trình quảng cáo, tài trợ, hoặc khuyến mãi trên bất kỳ trang nào của blog hoặc trang web cho phép bật quảng cáo có chứa đựng Nội Dung được truyền đạt thông qua Dịch Vụ, trừ khi tư liệu khác không lấy từ XinhTV xuất hiện trên cùng trang và đủ giá trị để làm cơ sở cho việc bán nêu trên.Sử dụng cho mục đích thương mại bị nghiêm cấm không bao gồm:đăng tải video gốc lên XinhTV, hoặc duy trì kênh gốc trên XinhTV, để quảng bá hoạt động kinh doanh của bạn hoặc doanh nghiệp hoạt động nghệ thuật;hiển thị video XinhTV thông qua Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được trên blog hoặc trang web cho phép bật quảng cáo, còn phụ thuộc vào các hạn chế quảng cáo quy định ở trên tại Mục 4.D; hoặcbất kỳ việc sử dụng nào mà XinhTV cho phép rõ ràng bằng văn bản.(Để biết thêm thông tin về nội dung nào cấu thành hành vi sử dụng cho mục đích thương mại bị cấm, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi.)Nếu bạn sử dụng Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được trên trang web của mình, bạn không được thay đổi, thiết lập, hoặc chặn bất kỳ phần hoặc chức năng nào của Ứng Dụng Phát Có Thể Chèn Được, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dẫn ngược trở lại trang XinhTV.Nếu bạn sử dụng Ứng Dụng Đăng Tải của XinhTV, bạn đồng ý rằng ứng dụng này có thể tự động tải xuống và cài đặt các cập nhật tùy từng thời điểm từ XinhTV. Những cập nhật này được thiết kế nhằm cải thiện, nâng cao và phát triển thêm Ứng Dụng Đăng Tải và có thể dưới hình thức các hiệu chỉnh lỗi, chức năng nâng cao, mô-đun phần mềm mới và phiên bản mới hoàn toàn. Bạn đồng ý nhận các cập nhật nêu trên (và cho phép XinhTV chuyển những cập nhật này cho bạn) như là một phần trong việc bạn sử dụng Ứng Dụng Đăng Tải.Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi động bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các "rô-bô," "nhện," hoặc "thiết bị đọc ngoại tuyến," mà truy cập Dịch Vụ theo cách thức gửi nhiều thông báo yêu cầu đến các máy chủ XinhTV trong khoảng thời gian nhất định hơn một người có thể tạo ra hợp lý trong cùng khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường. Bất kể có quy định nêu trên, XinhTV cho phép các công ty kinh doanh công cụ tìm kiếm công khai sử dụng nhện để sao chép tư liệu từ trang web cho mục đích duy nhất và chỉ trong chừng mực cần thiết là tạo ra các danh mục tư liệu sẵn có và có thể tìm kiếm công khai, chứ không phải là các bản lưu hoặc các sao lưu của các tư liệu nêu trên. XinhTV bảo lưu quyền thu hồi những ngoại lệ này trong những trường hợp chung chung hoặc trong những trường hợp cụ thể. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu lấy bất kỳ thông tin cá nhân có thể nhận dạng được nào từ Dịch Vụ, kể cả tên tài khoản, cũng như không sử dụng các hệ thống liên lạc do Dịch Vụ cung cấp (chẳng hạn như các nhận xét, email) cho bất kỳ mục đích lôi kéo thương mại nào. Bạn đồng ý không lôi kéo, cho các mục đích thương mại, bất kỳ những người dùng Dịch Vụ nào đối với Nội Dung của họ.Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn sẽ tuân thủ tất cả các pháp luật được áp dụng.XinhTV bảo lưu quyền ngưng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào.5. Bạn sử dụng Nội DungBên cạnh các hạn chế chung nêu trên, những hạn chế và điều kiện sau đây được áp dụng cụ thể với việc bạn sử dụng Nội Dung.Nội Dung trên Dịch Vụ, và các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và biểu tượng (các "Nhãn") trên Dịch Vụ, thuộc sở hữu của hoặc được cấp quyền sử dụng cho XinhTV, còn phụ thuộc vào quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật.Nội Dung được cung cấp cho bạn theo NGUYÊN TRẠNG. Bạn có thể truy cập Nội Dung để bạn biết và sử dụng cho mục đích cá nhân chỉ theo như đã được dự định thông qua chức năng được cung cấp của Dịch Vụ và theo như được cho phép theo các Điều Khoản Dịch Vụ này. Bạn không được tải xuống bất kỳ Nội Dung nào trừ khi bạn nhìn thấy liên kết “tải xuống” hoặc liên kết tương tự mà XinhTV hiển thị trên Dịch Vụ cho Nội Dung đó. Bạn không được sao, chép, truyền đạt, truyền tải, phát, trình bày, bán, cấp quyền sử dụng, hoặc bằng cách khác khai thác bất kỳ Nội Dung nào cho bất kỳ các mục đích nào khác khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của XinhTV hoặc các bên cấp quyền sử dụng tương ứng Nội Dung. XinhTV và các bên cấp quyền sử dụng của XinhTV bảo lưu tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng trong và đối với Dịch Vụ và Nội Dung.Bạn đồng ý không tránh né, vô hiệu hóa, tắt hoặc bằng cách khác cản trở các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch Vụ hoặc các tính năng ngăn cản hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội Dung nào hoặc áp đặt các giới hạn đối với việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Nội Dung trong Dịch Vụ.Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn sẽ tiếp cận Nội Dung từ nhiều nguồn khác nhau, và XinhTV không chịu trách nhiệm về sự chính xác, hữu dụng, an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội Dung nêu trên. Bạn cũng hiểu và xác nhận rằng bạn có thể tiếp cận Nội Dung không chính xác, có tính công kích, khiếm nhã, hoặc có thể làm khó chịu, và bạn đồng ý từ bỏ, và thông qua đây từ bỏ, bất kỳ các quyền hoặc chế tài theo pháp luật hoặc theo lẽ công bằng nào mà bạn có hoặc có thể có đối với XinhTV về vấn đề nêu trên, và trong chừng mực được pháp luật áp dụng cho phép, đồng ý bồi hoàn và giữ vô hại cho XinhTV, các bên sở hữu, bên điều hành, công ty liên kết, bên cấp quyền sử dụng, và bên nhận nhượng quyền sử dụng của XinhTV trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép về tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ.